Informace k zápisu

Zápis na školní rok 2021/2022 proběhne ve dnech 5.5. až 13.5. 2021 distanční formou. Prosíme o registraci dětí do elektronického předzápisu.

Kritéria přijetí do MŠ Sibřina:

 • Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem trvalého pobytu v místě příslušného školského obvodu (Sibřina, Stupice). Tzn. dítě, které dosáhne pěti let do 31.8. daného roku, až do doby zahájení povinné školní docházky.
 • Dítě s místem trvalého pobytu v místě příslušného školského obvodu (Sibřina, Stupice), které před začátkem školního roku (do 31.8. daného roku) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší.
 • Dítě s místem trvalého pobytu v místě příslušného školského obvodu (Sibřina, Stupice), které před začátkem školního roku (do 31.8. daného roku) dosáhne nejméně třetího roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší.
 • Dítě s místem trvalého pobytu v místě příslušného školského obvodu (Sibřina, Stupice), které dosáhne nejméně třetího roku věku do konce daného kalendářního roku (do 31.12. 2021), podle data narození od nejstarších po nejmladší.
 • Děti, které do 31.8.2021 dovrší 3 let věku a děti starší, které mají trvalé bydliště v obci smluvně garantovaným počtem míst (Květnice).
 • Děti, které do 31.8.2021 dovrší 3 let věku a děti starší, které mají trvalé bydliště mimo uvedený školský obvod a obec Sibřina má s obcemi, kde mají děti trvalé bydliště, uzavřeny smlouvy o přednostním umísťování (děti se přijímají od nejstaršího po nejmladší). (Zlatá, Křenice, Sluštice)
 • Ostatní děti z nespádové oblasti v pořadí od nejstaršího po nejmladší do naplnění volné kapacity školy.

Elektronický předzápis:

Od 1.3. se prosím zaregistrujte k zápisu online zde. Zjednodušíte nám tak proces přijetí Vašeho dítěte. Zápisu se lze ale zúčastnit i bez předzápisu.

Zápis
Vzhledem k současné situaci a v souladu s opatřením ministra školství proběhne zápis do mateřské školy distančně 5.5 až 13.5.

Je potřeba dodat následující dokumenty:

 • Kopii občanského průkazu rodiče
 • Kopii rodného listu dítěte (nemusí být úředně ověřená)
 • Potvrzení trvalého pobytu (vystavuje obecní úřad)
 • Evidenční list (potvrzený od lékaře, ke stažení v sekci dokumenty)
 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (ke stažení v sekci dokumenty)
 • Přidělení registračního čísla (ke stažení v sekci dokumenty)
 • Případně další doklady (doporučení lékaře, rozvod, nájemní smlouva)

Pro cizince

 • Povolení k trvalému pobytu po dobu delší 90 dní
 • Kopii pasu dítěte

Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

 • Vyjádření SPC, PPP a odborné zprávy

Doložení řádného očkování dítěte

Potvrzení o očkování je součástí evidenčního listu, který musí být potvrzený od lékaře.

Podání žádosti o přijetí

 • Elektronické podání přihlášky
  • datovou schránkou školy: hgzky6v
  • emailem (mzemanova@skolasibrina.cz) s elektronickým podpisem (přihláška podaná bez elektronického podpisu není platná)
 •  Poštou
  • zašlete na adresu školy:
   • Mateřská škola Sibřina, Říčanská 100, 250 84, Sibřina
 •  Osobně
  • bez přítomnosti dětí u paní hospodářky ve
   • ve čtvrtek 6.5.  14:00 až 17:00
   • v pondělí 10.5. 8:00 až 12:00
  • Mateřská škola Sibřina, Říčanská 100, 250 84, Sibřina

Upozornění

 • Pokud posíláte dokumenty poštou nebo datovou schránkou, je potřeba je vytisknout a vlastnoručně podepsat. Dokumenty podané přes email s elektronickým podpisem ručně podepisovat není třeba.
 • Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
 • Prosíme uveďte v žádosti telefonní číslo, na základě kterého může být přiděleno žákovi/žákyni evidenční číslo.

Nahlížení do spisu

 • Nahlížení do spisu o přijímacím řízení bude možné v pátek 14. května 2020 po telefonické domluvě (733 180 653)

Pořadí uchazečů

 • Bude posuzováno na základě uveřejněných kritérií

Zveřejnění výsledků

 • Nejpozději 25. května 
 • Pokud se přihlásíte také do elektronického zápisu, bude Vám výsledek zaslán na email
 • Rozhodnutí o nepřijetí bude rozesláno poštou

Všechny dokumenty k zápisu do MŠ