Jaké jsou naše hlavní úmysly?

MOTTO: „Neotvírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít ten správný klíč, aby si je
otevřely samy.“

Cílem naší mateřské školy je být součástí společnosti, jež čerpá z minulosti a směřuje k budoucnosti. Vést děti k estetickému vnímání přírody, vytváření pocitu sounáležitosti s přírodou, poskytovat dětem co nejvíce příležitostí k pobytu v přírodě se zřetelem na prožitek a tvořivost.


Mateřská škola vychází z vypracovaného Školního vzdělávacího programu „Objevujeme náš svět“.


Hlavním cílem je vést děti k samostatnosti, trpělivosti, k osvojování zásad zdravého životního stylu, k rozvoji fantazie a kreativity, k bezproblémovému začleňování do kolektivu vrstevníků, k zvládání praktických dovedností každodenního života, k respektování společně stanovených pravidel a odlišností každého jedince.


Vzdělávání je uskutečňováno během celého dne ve všech činnostech a situacích, které se v MŠ naskytnou. Vzdělávání je založeno na prožitcích dítěte, na vyváženosti spontánních aktivit, řízených činnostech v menších či větších skupinách nebo individuálně. Umožňujeme dětem hledat samostatně cesty tvořivým myšlením, vlastním nápadem či fantazií.


Filozofie naší mateřské školy vychází z hlavních vzdělávacích cílů předškolního vzdělávání:

 • Podporovat rovnoměrný rozvoj osobnosti dítěte po stránce fyzické, psychické i sociální.
 • Budovat u dětí zdravé sebevědomí, sebejistotu, vzájemnou úctu, respekt.
 • Osvojit si základní pravidla chování, základní životní hodnoty a budování
  mezilidských vztahů.
 • Rozvíjet celou osobnosti dítěte cestou přirozené výchovy a naučit ho
  schopnostem a dovednostem důležitým pro celý další život.
 • Respektovat rodinu jako základ, na kterém škola staví své výchovné působení.
 • Podporovat prožitkové učení s individuálním přístupem.
 • Osvojit si základy zdravého životního stylu.
 • Podporovat logopedickou prevenci, rozvoj čtenářské gramotnosti a
  projektového učení.
 • Vytvořit základ k celoživotnímu učení a bezproblémovému vstupu do základní
  školy.

Přejeme si, aby dítě, které opouští naši školku, bylo zdravě socializované a
sebevědomé, těšilo se do první třídy a bylo na ni kvalitně připravené po všech
stránkách. A na školku aby mělo jen ty nejhezčí vzpomínky.